اطلاعیه
به منظور فرصت بیشتر برای دریافت مقالات و فراهم آمدن شرایط برگزاری بهتر کنفرانس، تاریخ برگزاری کنفرانس به بیست چهارم اسفند تغییر یافت. بدین ترتیب دریافت مقالات نیر تا پانزده اسفند تمدید شد.
با تشکر از کمک ها و همراهی شما