برگزاری مراسم عاشورای حسینی در دانشگاه علمی-کاربردی پولاد پیچ کار در تاریخ 12 آبان 1397