در تاریخ 1396/11/10 ممیزی نهایی شرکت پولاد پیچ کار انجام شد و نتایج رضایت بخش بود.
شرکت پولاد پیچ کار موفق شد در این ممیزی گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS را کسب نماید.