پیام ریاست مرکز پولاد پیچ کار

پیام ریاست مرکز پولاد پیچ کار انسان به عنوان خلیفة الله مهمترین و ارزشمندترین ثروت جامعه می باشد ؛ در عصر حاضر تربیت نیروی متخصص و ماهر با توجه به بازار کار روز دنیا ، از ضرورت های اساسی هر…

پیام نوروزی ریاست محترم دانشگاه

سال ۱۳۹۹ خورشیدی با همه خوشیها و تلخکامی های بسیار؛ که با ویروس منحوس همراه بود و بسیاری از هموطنان عزیزمان را از دست دادیم به پایان رسید و اینک به فضل خدای متعال،سال جدید و بهار دلنشین و جانبخش…

اقدامات دانشگاه در مقابله با کرونا

همه گیری ویروس کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاهها فاتح مرادی نیاز کارشناس گروه نوآوری های آموزشی و درسی بهار 1399 1دانشگاهها علاوه بر نقش های معمول پژوهشی، آموزشی و خدمات تخصصی معمول ،رسالت اجتماعی در جهت خیر عمومی دارند. همانطور…
فهرست