هم زمان باشروع هفته پژوهش مرکزآموزش علمی کاربردی پولادپیچ کار درجهت پیشبرد اهداف پژوهشی بااخذ
مجوز تاسیس مرکزشتابدهنده ها ازسوی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحداستان تهران شرق گامی بلند برداشت.
درهمین راستا در روزپنجشنبه مورخ: ۲۵آذرماه۱۴۰۰راس ساعت ۱۰:۳۰صبح هم زمان بااختتامیه هفته پژوهش مراسم
افتتاح مرکزشتابدهنده برگزارمی گردد.
این موفقیت را به دانشجویان،اساتیدوپرسنل مرکز پولادپیچ کارتبریک عرض می نماییم

فهرست