برگزیدگان جشنواره حرکت – بخش اختراع افتخاری

کسب مقام سوم جشنواره بزرگ حرکت درسطح ملی دربخش اختراع توسط دانشجو مرکز جناب

آقای پرویزمیرزائی گودرزی را به همه ی دانشجویان تبریک عرض می نماییم

فهرست