پیام ریاست مرکز پولاد پیچ کار انسان به عنوان خلیفة الله مهمترین و ارزشمندترین ثروت جامعه می باشد ؛ در عصر حاضر تربیت نیروی متخصص و ماهر با توجه به بازار کار روز دنیا ، از ضرورت های اساسی

فهرست