جشن بزرگ روزدانشجو درمرکزآموزش علمی کاربردی پولادپیچ کار
تقدیرازدانشجویان
نمونه مرکز،برگزیدگان فرهنگی و ورزشی ،اجرای نمایش تئاتر وموسیقی زنده از برنامه های قابل توجه این مراسم به شمارمی آمد.
درضمن این مراسم باحضور فرماندارمحترم؛بخشدارشهرستان،نماینده مردم فهیم پاکدشت درشورای اسلامی ومهندس حسینی رئیس محترم شرکت پولادپیچ کار برگزارگردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست