بهترین معلمان با قلبشان آموزش می‌دهند، نه با کتاب
تقدیم به قلب پر مهر تمام معلمان .
روز معلم مبارک.

 

فهرست