روز عرفه چه اعمالی توصیه شده است؟

روز نهم ماه ذی‌الحجة، روز عرفه و از اعیاد بزرگ است، گرچه به اسم عید نامیده نشده و روزی است که خدا بندگانش را به عبادت و طاعت خویش دعوت کرده و سفره‌های جود و احسانش را برای آنان گسترده است.

فهرست