عیدِ رمضان آمده ، یاران همه شادند،
دل در کفِ اربابِ خرد زان که نهادند،
تا جامِ طهوری بزنند از مِــیِ کوثر،
بر خاکِ درِ ساقیِ میخانه فتادند،
عید سعید فطر مبارک باد!

 

فهرست