فتح قله المپیاد ملی مهارتی دانشجویان سراسر کشور توسط مرکزپولادپیچ کارپاکدشت

امروز ازساعت۱۶ اختتامیه المپیاد در استان مرکزی؛شهرستان اراک برگزار گردید
پولادمردان باکسب عنوان اول و دوم در رشته ماشین افزار وکسب عنوان اول و سوم رشته الکترونیک پرچم مرکزپولادپیچ کار را در سراسرکشور به اهتزاز درآوردن ومورد تشویق دانشجویان مراکز دیگر قرارگرفتند.

کسب این افتخار را به تمام دانشجویان؛اساتید وپرسنل محترم مرکز تبریک عرض می نماییم

 

 

 

 

 

ک

فهرست