به دستور دکتر محمدحسین موسی زاده مدیرکل دفترنوآوری ، فناوری و تجاری سازی دانشگاه جامع علمی کاربردی مجوز برگزاری رویداد کاکتوس خوراکی و صنایع وابسته صادر گردید. لازم به ذکر است که این رویداد در تاریخ 1400/07/22 برگزار می گردد.

فهرست