🌸امشب که فرشتگان سخن می گویند 🌸گویا سخن از زبان من می گویند🌸ذکر لبشان شنیدنی تر شده است 🌸در ارض و سما حسن حسن می گویند

فهرست