نکات مهم در زمان برگزاری کلاسهای حضوری به شرح ذیل می باشد:

❌غیبت بیش از سه جلسه در یک کلاس موجب حذف آن درس می شود.❌

🔺️جا به جایی و یاتغییر در برنامه ریزی کلاسها(روز وساعت) به هیچ عنوان امکان پذیرنمی باشد.

📍حضور درمرکز و در زمان برگزاری کلاسها باماسک اجباری بوده و با دانشجو خاطی برخورد میگردد.

🔴آغازکلاسهای حضوری از روز دوشنبه مورخ۲۲  فروردین ماه۱۴۰۱

 

 

 

فهرست