اولین کُرسی آزاد اندیشی با موضوع قاچاق و حمایت از کالا ایرانی در مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار برگزار گردید.

اولین کُرسی آزاد اندیشی با موضوع قاچاق و حمایت از کالا ایرانی در مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار برگزار گردید. این رویداد با حضور دکتر هادی خانی فیلستان رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی پولاد پیچ کار ، هیات…
فهرست