همه گیری ویروس کرونا و مسئولیت اجتماعی دانشگاهها فاتح مرادی نیاز کارشناس گروه نوآوری های آموزشی و درسی بهار 1399

1دانشگاهها علاوه بر نقش های معمول پژوهشی، آموزشی و خدمات تخصصی معمول ،رسالت اجتماعی در جهت خیر عمومی دارند. همانطور که اعضای هیأت علمی جزء نخبگان و گروه های مرجع جامعه محسوب می شوند، انتظار می رود در جهت مسؤولیت های اجتماعی دانشگاه نیز مشارکت کنند. مسوولیت دانشگاه آزادسازی دانش و عمومی سازی آن است، اثربخشی اجتماعی دانش و دمو کراتیزه کردن علم به عنوان یکدارایی عمومی انسانی است. و دانشگاه یکی از نهادهایاصلی هر کشور است (نورشاهی، 1396). مسئولیت اجتماعی دانشگاه ها«یک رویکرد اخلاقی و توسعه مفهوم شهروند متمدن با تشویق دانشجویان،اعضای هیئت علمی برای فراهم آوردن خدمات اجتماعی به اجتماع محل یی ا ارتقاء تعهد محیطی ،ز یست بومی به منظورتوسعه پایدارمحلی و جهانی است »(واس یلو 1 ،2010؛ به نقل از حسنی و همکاران، 1393 .)در سالهای اخیر موضوع مسئولیت اجتماعی به صورت ویژه در دستور کار بسیاری از دانشگاه ها قرار گرفته است و بسیاری از آنها در تلاش هستند به شیوه های مختلف و با توجه به ظرفیت های مادی و انسانی که در اختیار دارند در این زمینه رسالت علمی خود را به صورت عملی در محیط های دانشگاهی و بیرون از دانشگاه متبلور سازند. از اینرو، دانشگاه ها صرفاًفراهم کنندگان خدمات آموزش ی و پژوهشی نیستند؛ بلکه شکل دهنده هویت افراد مسئولیت پذ یرنسبت به کشور خود و سایر کشورهای جهان نیز هستند (Sullivan, 2003 .)

 فایل PDF

 

فهرست